Om oss

Vi är en högstadieklass på Helenelundsskolan i Sollentuna som försöker förstå vad  historia är genom att undersöka händelser som våra föräldrar tror kommer att bli historiska. Till vår hjälp har vi några tankebegrepp, historisk betydelse, orsak och konsekvens och förmågan att tolka, värdera och granska historiska källor.

Läs också våra systerbloggar, Vad hände egentligen och Vad är historia? från år 8 där fortsätter vi arbetet med källkritik.

Om tävlingsbidraget

Vi har bett våra föräldrar att lista tre händelser som de tror kommer att bli historiska. Vårt jobb är att kritiskt granska varför just dessa händelser valdes. Vad gör dem betydelsefulla? Är det verkligen de här händelserna som vi behöver kunskap om för att kunna fungera som medborgare i framtidens Sverige, eller behöver vi en annan historia?

Uppgiften och Internet
Den här uppgiften går inte att genomföra utan Internet eftersom eleverna ska skriva historiska berättelser med hjälp av, det som inom historievetenskapen benämns som källor. Eleverna måste ha Internet för att hitta, både kvarlevor och berättande källor. Ett YouTube klipp kan fungera som en kvarleva och en tidningsartikel är exempel på en berättande källa. Källorna kommer att utsättas för sedvanlig historievetenskaplig källkritik och testas utifrån kriterierna, äkthet, närhet, beroende, tendens och kontext. Uppgiften är i första hand tänk att öka elevernas kunskap om hur kunskap om det förflutna produceras. Men det blir också ett naturlig ingång till ett källkritiskt tänkande som ungdomarna behöver när det använder information från Internet. Kort sagt, eleverna lär sig båda metoderna genom att  skilja på att underbygga fakta med hjälp av information och använda källkritik som metod för att skapa kunskap om det förflutna.

Upphovsrätt
Vi har förstås upphovsrätt till allt som skrivs här på bloggen och vi vill inte att du använder våra texter utan att ange oss som upphovsmän. Men, med den förutsättningen, tillåter vi att du modifierar och bearbetar vårt material. Hela bloggen är licensierad under Creative Commons licensen erkännande dela lika. Vi publicerar bara andras material som är licensierat under Creative Commons licensen erkännande, eller motsvarande. Vi länkar till filmklipp och bilder som vi analyserar källkritiskt, om källan inte är fri att kopiera, då bäddar vi in klippet eller kopierar bilden.

Vi får får också undervisning både om källkritik och om hur upphovsrätten fungerar. Vi lär oss att föra resonemang om källors trovärdighet och relevans när vi jobbar med bloggen.

Läroplanskoppling
Uppgiften omfattar centralt innehåll från kursplanen i historia, framför allt ifrån Historisk referensram och från förmågan att tolka, värdera och kritiskt granska källor. Men för att kunna genomföra uppgiften på bloggen måste klassen också hantera och söka information från olika källor och använda internet. De ska också lära sig sovra i en stor informationsmängd och granska källors tillförlitlighet. 

Ur det centrala innehållet i historia år 7 – 9:
Vad begreppen kontinuitet, förändring, förklaring, identitet och källkritik betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Kunskapskrav (se också matris under pedagogisk planering)

Eleven kan beskriva enkla/ relativt komplexa/ komplexa, samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med, enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/ välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna, nuet och (framtiden, mitt tillägg)

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra (…) underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då (…) resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Bloggens fortsättning
Den här bloggen gjordes i år 7. I år 8 fortsätter källgranskningen med bloggarna Källövningar i historia år 8 och Vad hände egentligen.

Vi kommer att vinna webbstjärnan eftersom vi är medskapare av framtidens historia. Genom att skriva framtidens historia öppet och kollaborativt utvecklar vi alltså vårt historiemedvetande. Vi får en förståelse för att vi själva är en del av historien och att vi kan använda våra kunskaper om det förflutna för att få perspektiv på nuet och framtiden. Vi tränar vårt historiska tänkande genom att beskriva en händelse som historia. För att göra det måste vi använda begrepp som historisk betydelse, orsak och konsekvens och källkritik som metod. Det innebär i sin tur att vi tränar förmågan att resonera och analysera. Men samtidigt lär vi oss hantera svårigheterna med att sovra och granska information på Internet. Vi lär oss självfallet också disponera och skriva en utredande text.

Vi borde också vinna eftersom detta är ett enkelt bloggprojekt som går snabbt att genomföra, också för en lärare och klass som inte är så vana bloggare eller som inte har så mycket tid att vika. Uppgiften genomfördes på 3 veckor. Tydliga instruktioner, en exempeltext och kamratrespons krävde förberedelser av det slag som lärare alltid gör oavsett hur undervisningen förmedlas. Processen med bloggen har gjorts så enkelt som det bara går utan att ge avkall på mediets pedagogiska fördelar. Alla elever använder ett gemensamt användarnamn, elev. De har sedan taggat inläggen med sina förnamn. Vi har inte lagt en massa tid på att piffa upp sidan, men med en struktur som utgår från webbplatsens syfte har vi skapat en webbplats som vilken lärare i historia som helst kan upprepa. Men projektet är naturligtvis inte färdigt. återkoppling och feedback fortsätter. Några elever kommer att behöva arbeta vidare med sina texter för att exempelvis utveckla förmågor som att välja ut relevant fakta (historisk betydelse) och resonera kring samband mellan en händelses konsekvenser och dess plats i framtidens historia. Men det kan vi ta i vår egen takt, vilket för övrigt är en av bloggens stora pedagogiska fördelar.

Cecilia Johansson och klasserna

Kontakt
Cecilia Johansson
Helenelundsskolan
Sollentuna

cejoh_s@edu.sollentuna.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *